Login

Etik

Aspire Mobility arbetar i enighet med en strikt etisk kod för att försäkra oss om att vi inom företaget alltid arbetar enligt de högsta etiska normerna som är följande:

Medarbetare

Vi erbjuder en hälsosam och säker arbetsmiljö för våra medarbetare och vi beskyddar dem från övergrepp och trakasserier. Vi diskriminerar inte efter kön, etnicitet, religion, funktionshinder eller sexuell läggning.

Kunder

Vi behandlar våra kunder rättvist och ärligt. Vi försäkrar att offerter och fakturor är tydliga, korrekta och konsekventa.

Mutor

Vi varken erbjuder eller accepterar mutor eller några andra betalningar med syfte att underlätta eller erhålla uppdrag. Vi följer USA:s Foreign Corrupt Practices Act (1977).

Miljö

Vi strävar efter att minimera våra aktiviteters effekter på miljön.

Konkurrans

Vi är för fri och rättvis konkurrans. Vi ingår inga överenskommelser med konkurrenter som motarbetar, begränsar, förhindrar eller snedvrider konkurrans. Vi ingår inte heller några byten med känslig affärsinformation, i synnerhet gällande uppgifter kring priser och kvantiteter, inkluderat försäljning, marknadsandelar, områden eller kunder samt kommer alltid att tillämpa aktuell lagstiftning.

Dataskydd

Vi bevarar sekretess och säkerhet av alla personuppgifter i relation till våra medarbetare och kunder samt kommer att följa alla lagar som reglerar hur vi hanterar sådan information.

Övervakning

Vi uppmuntrar alla medarbetare som får kännedom om överträdelser av denna kod att meddela oss om det och kommer därefter att noggrant undersöka möjliga överträdelser som vi får vetskap kring, samt vidta nödvändiga åtgärder.

Contact us

Copenhagen - Head Office
Tel: +45 70 221 226
Email: rates.dk@aspiremobility.com

Aarhus
Tel: +45 70 221 226
Email:rates.dk@aspiremobility.com

Stockholm
Tel: +46 8 771 30 30
Email:rates.se@aspiremobility.com